ورقهای فرمدار سینوسی و ذوزنقه ای

ورق فرم دار ( ذوزنقه اي و سینوسی )

كاربرد : صنايع ساختماني ( سقف لوله ها و پوشش ديواره ها ) ، صنايع سرمايشي و گرمايشي ( كف سردخانه ها)

ورق آلومینیوم سینوسی
ورق آلومینیوم ذوزنقه